Guvernul Republicii Moldova

Agenția Relații Interetnice

A A A

Anunturi

Informații utile

ARI anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de auditor intern

ANUNȚ

cu privire la desfășurarea concursului

privind ocuparea funcției publice vacante de auditor intern

 

Data limită de aplicare: 10 octombrie 2021, ora 17.00

Autoritatea publică:  Agenția Relaţii Intertnice

 

Scopul general al funcției:

Auditorul intern realizează activitățile de audit în cadrul misiunilor de audit și efectuează alte sarcini aferente la indicația conducătorului unității.

Oferă entității asigurarea unui grad de control asupra operațiunilor, o îndrumă în ceea ce privește îmbunătățirea operațiunilor și contribuie la adăugarea unui plus de valoare acestora, ajută entității în atingerea obiectivelor, evaluînd, printr-o abordare sistematică și metodică, procesele de management al riscurilor, de control și de guvernare a instituției, cu propuneri de consolidare a eficacității lor.

 

Sarcinile de bază:

1.    Realizarea activităţilor de audit în cadrul misiunilor de audit şi efectuează alte sarcini, la ordinul conducătorului unităţii;

2.    Stabilirea obiectivelor de audit intern de comun acord cu conducătorul Agenţiei, determină domeniul de activitate şi aplică tehnicile necesare pentru a atinge scopurile misiunii de audit;

3.    Elaborarea rapoartelor de audit intern şi le prezintă spre examinare conducătorului unităţii;

4.    Protejarea şi păstrarea dosarelor misiunilor de audit intern, cît şi transmiterea acestora către utilizatorii interni sau externi.

 

Cerinţele funcţiei faţă de persoană

Studii: Superioare în domeniul economiei, cursuri de perfecționare profesională.

Experienţă profesională: preferabil 1 an de experiență profesională în domeniul auditului intern, specializare în domeniul de activitate.

Cunoştinţe:

·       Cunoaştințe necesare profesionale în vederea realizării activității de audit intern în instituțiile publice;

·       Noțiuni suficiente pentru a identifica elemente de iregularitate și elemente constructive ale infracțiunii;

·       Cunoașterea principiilor și tehnicilor contabile, principiilor de bază în economie și în domeniul juridic;

·       Certificat de calificare al auditorului in domeniul specializat.

·       Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Cerinţe generale faţă de persoană:

·       Să deţină cetăţenia Republicii moldova şi domiciliul stabilit în RM;

·       Să fie cunoscător al limbii de stat scris şi vorbit şi rusă;

·       Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

·       Să nu depăşească limita vîrstei de pensionare;

·       Să deţină studii superioare;

·       Să îndeplinească cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei;

·       Să nu aibă antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

·       Să nu fie privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Abilităţi: de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public și de specialitate

·        Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

·        Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

·        Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese

Acte normative în domeniul auditului intern

·        Legea nr.229 din23.09.2010 ,,Privind controlul financiar public intern";

·        Legea nr.397 -XV din 16.10.2003 ,,Privind finanțele publice locale";

·        Legeanr. 100 din22.12.2017 ,,Privind actele normative";

·        Hotărârea de Guvern nr. 557 din 19.11.2019 ,,Cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern si a Cartei de audit intern";

·        Hotărârea de Guvern nr. 617 din 11J22019 din 19.11.2019 ,,Pentru aprobarea Regulamentului privind aveluarea calității activității de audit intern în sectorul public";

·        Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 153 din 12,09.2018 ,,Cu privire la aprobarea Standardelor Naționale de audit intern";

·        Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 189 din 15.11.2015 ,,Cu privire la aprobarea Standardelor Naționale de udit intern în sectorul public";

·        Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 105 din 15.07.2013 ,,Cu privire la aprobarea Normelor metodologice de audit intem în sectorul public";

·        Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 176 din 26.12.2019 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activității de audit intern in sectorul public";

·        Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 4 din 09.01.2019 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial și emitarea Declarației de răspundere managerială".

Documente ce urmează a fi prezentate:

·        Cazier judiciar sau Declarație pe propria răspundere.
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire;

·        Copia buletinului de identitate

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs;

·        Documente ce atestă experiența profesională;

·        Copia carnetului de muncă sau certificat privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 semnate de conducătorii autorității/instituției sau de șeful subdiviziunii resurse umane, adeverite prin ștampilă, în care trebuie să se facă în mod obligatoriu referință la documentul (ordin, dispoziție) care confirmă vechimea în muncă.

Alte documente necesare:

  • Formularul de participare;
  • Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

 

Adresa poștală:

MD 2009, mun. Chișinău

str. A. Mateevici 109/1

 

Date de contact:

Tel: 022 21 40 80,

E-mail: secretariat@ari.gov.md

 

Agenda

Nu există încă articole.

Subscribe to Agenda