Guvernul Republicii Moldova

Agenția Relații Interetnice

A A A

Anunturi

Informații utile

ARI anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant în cadrul Serviciului juridic si resurse umane

ANUNȚ

cu privire la desfășurarea concursului

privind ocuparea funcției publice vacante de consultant în cadrul Serviciului  juridic si resurse umane

 

Data limită de aplicare: 10 octombrie 2021, ora 17.00

Autoritatea publică:  Agenția Relaţii Intertnice

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea bunei funcționări a Agenției prin promovarea eficientă al resurselor umane în cadrul autorităţii publice

Sarcinile de bază:

Elaborarea proiectelor de decizii de ordin general ale Agenției și a regulamentelor de organizare și funcționare etc.;

Avizarea proiectelor de ordine/dispoziții care urmează a fi aprobate de către președintele Consiliului;

Planificarea și organizarea procesului de achiziționare a  bunurilor și serviciilor;

Elaborarea și implementarea politicii de securitate și sănătate în muncă;

Reprezentarea intereselor Agentiei în raporturile cu persoanele fizice/juridice și în fața instanțelor judecătorești în limita competențelor stabilite

Tip de angajare: perioadă nedeterminata

Condiţiile de participare la concurs

În conformitate cu art. 27 al Legii nr. 158 din 04.07.2008:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani;

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

j) nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare, de licență sau echivalente în drept.

Experienţă profesională: minimum 1 an de experiență profesională în domeniu sau în serviciul public.

Cunoştinţe:

Cunoștințe în domeniu: cadrul normativ național și standardele internaționale în domeniul administrației publice, nediscriminării;
Cunoașterea și utilizarea PC: programele WORD, Moldlex, Excel, PowerPoint, Internet;
Cunoașterea și posedarea limbilor: româna – excelent; rusă – bine.
 
Abilități: realizează sarcini de complexitate înaltă, interdependente, în domeniul implementării politicilor; aplică cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul de specializare, precum şi proceduri, metode şi tehnici profesionale adecvate; manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor de complexitate medie în domeniul de competenţă.

Atitudini/Comportamente: autonomie, responsabilitate, disciplină, acuratețe, prudență, creativitate, corectitudine, onestitate, loialitate, stabilitate emoțională, rezistență la efort și stress, tendință către dezvoltare.

 

Documente ce urmează a fi prezentate

·       Cazier judiciar sau Declarație pe propria răspundere

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

·       Copia buletinului de identitate

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

·       Documente ce atestă experiența profesională

Copia carnetului de muncă sau certificat privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 semnate de conducătorii autorității/instituției sau de șeful subdiviziunii resurse umane, adeverite prin ștampilă, în care trebuie să se facă în mod obligatoriu referință la documentul (ordin, dispoziție) care confirmă vechimea în muncă.

Alte documente necesare:

·       Formularul de participare

·       Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare

 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, e-mail sau personal

Salariul de funcție: de la 5970.00 lei

 

Bibliografia concursului

Acte normative în domeniul serviciului public:

Constituţia Republicii Moldova

Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

Legea nr. 155 din 21.07.2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice

Codul nr. 116 din 19.07.2018 Codul administrativ al Republicii Moldova

Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public”

 
Acte normative în domeniul de specialitate:

Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003

Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225 – XV din 30 mai 2003

Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008

Legea nr.121 din 25 mai 2012 privind asigurarea egalității

Legea nr. 298 din 21 decembrie 2012 cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității

Legea nr. 60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități

Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova

Legea nr. 5-XVI din 09 februarie 2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați

Legea nr. 382-XV din 19 iulie 2001 cu privire la drepturile persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale şi la statutul juridic al organizaţiilor lor

Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative

Legea nr. 793 din 10.02.2000 contenciosului administrativ

Legea nr. 125 din 11.05.2007 privind libertatea de conştiinţă, de gîndire şi de religie

Legea nr. 23 din 16.02.2007 cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA

Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la elaborarea și cerințele unificate de documentele de politici.

Legea nr. 131 din  03.07.2015 privind achiziţiile publice

Legea nr. 133 din  17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale
 

Adresa poștală:

MD 2009, mun. Chișinău

str. A. Mateevici 109/1

 

Date de contact:

Tel: 022 21 40 80,

E-mail: secretariat@ari.gov.md

Agenda

Nu există încă articole.

Subscribe to Agenda